جناب آقای دکتر بابک احمدی

جناب آقای دکتر بابک احمدی
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: یکشنبه-سه شنبه۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
  • شماره نظام پزشکی: ۶۸۵۵۴
  • تلفن: 31010-3960
  • موبایل:
  • ایمیل:
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان