جناب آقای دکتر بهزاد سینایی

جناب آقای دکتر بهزاد  سینایی
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه از ساعت ۱۷الی۱۹
  • شماره نظام پزشکی: ۸۷۴۸۳
  • تلفن: 31010--داخلی 2960
  • موبایل:
  • ایمیل:
آنستزیولوژیست; فلوشیپ فوق تخصصی طب تسکینی
عضو انجمن جهانی و شاخه ایران مطالعه و بررسی درد (IASP)
عضو انجمن جهانی مراقبتهای تسکینی و هاسپیس (WHPCA)
عضو جامعه طب درد و بی حسی موضعی ایران (ISRAPM)
عضو شبکه آسیا - اقیانوسیه مراقبتهای تسکینی و هاسپیس(APHN)
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان