جناب آقای دکتر قاسم رضایی

جناب آقای دکتر قاسم رضایی
  • دپارتمان:
  • ساعات کار: ساختمان پزشکان میلاد طبقه۱
  • شماره نظام پزشکی: ۳۴۵۳۹
  • تلفن: 31010------داخلی 1960
  • موبایل:
  • ایمیل:
دندانپزشک
تخصص ها:

جستجو پزشکان

پزشک نام: جنسیت: تخصص: دپارتمان