استاندارد های اعتبار بخشی


 

واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران /  ویرایش 1395

 

فهرست واژگان

(Internal Regulation) آیین نامه داخلی

 ............................................................................................................................ (Learning Effectiveness) اثربخشی آموزش

.................................................................................................................................. (Clinical Effectiveness) اثربخشی بالینی

 ................................................................................................................................ (Qualification Approval) احراز صلاحیت

 ............................................................................................................ (Organizational Relationships) ارتباطات سازمانی

 ................................................................................................................................... (processed data) اطلاعات پردازش شده

 .............................................................................................................................................. (Corrective Action) اقدام اصلاحی

 .......................................................................................................................................... (Preventive action) اقدام پیشگیرانه

....................................................................................................................................................................... (Assessment) ارزیابی

............................................................................................................................................................................(Correction) اصلاح

 ....................................................................... (Service User Property /Customer Property) اموال گیرنده خدمت

 .................................................................................................... (Quality Improvement Program) برنامه بهبود کیفیت

.......................................................................................................................................................... (Action Plan) برنامه عملیاتی

 ..................................................................................................................................... (Quality Improvement) بهبود کیفیت

     به اشتراک گذاری آموخته ها (Shared Learning) ....................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................... (Monitoring) پایش  ...............................................................................................................................  (Essential Equipment) تجهیزات ضروری

...............................................................................................................................................................................  (Analysis) تحلیل

.........................................................................................................................................................................  (Facilities) تسهیلات

 ........................................................................................................................... (Staff Arrangement) جریان شفاف اطلاعات .......................................................................................................... (Compensation or Remuneration) جبران خدمت

 ............................................................................................................................. (Staff Arrangement) چینش نیروی انسانی

............................................................................................................................................................................................. (Risk) خطر

 .................................................................................................................................. (Policy & Procedure) خط مشی و روش

................................................................................................................................................................ (Instruction) دستورالعمل

.................................................................................................................................................................. (Stakeholders) ذینفعان

 .......................................................................................................................................... (Key Stakeholders) ذینفعان کلیدی

............................................................................................................................................................. (Procedure) روش اجرایی

 ................................................................................................................. (Documented Procedure) روش اجرایی مدون 10 .......................................................................................................................................................... (Infrastructure) زیرساخت 

................................................................................................................................................ (Record/Records) سابقه/سوابق

 ................................................................................................................................  (Maximum inventory) سقف موجودی

 ................................................................................................................................. (Strategic Document) سند استراتژیک

 ...........................................................................................................................................(Main Policies) سیاست های اصلی

.......................................................................................................................................................................... (Indicator) شاخص

 ........................................................................................................................ (Program Indicators) شاخصهای برنامه ای

 ............................................................................................................. (Performance Indicators) شاخصهای عملکردی

 ............................................................................................................. (Treatment or Care Plan) طرح درمان یا مراقبت

     عامل خطرآفرین ..............................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ (Performance) عملکرد/انجامش

 ...........................................................................................................................................  (Core Processes)فرایندهای اصلی

 ..................................................................................................................................................................... (Flowchart) فلوچارت

     کارشناس خبره (Expert) .................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................... (Service User) گیرنده خدمت ......................................................................................................................... (Document/Documents)مستند/مستندات 

.........................................................................................................................................................................  (Supplies)ملزومات

 .................................................................................................................................................... (Clinical Audit) ممیزی بالینی

   نتایج تهدید آمیز (Panic Value) .................................................................................................................................................

 ............................................................................................... (Organizational Chart/Organogram)  نمودار سازمانی

 ........................................................................................................................................................ (Order Point) نقطه ...............................................................................................................................................................(Internal Regulation) آیین نامه داخلی

مستندی است که برای کنترل کار گروه(کمیته/ تیم/اداره و ...) و نظم دهی به رفتار اعضاای آن در قباال گاروهد تادویند ت اوی  وتوسط بالاترین مرجع آن گروه ابلاغ می گردد و رعایت آن برای تمامی اعضا الزامی است .

آیین نامه داخلی حداقل باید حاوی این موارد باشد: هدف از تشکیل گروهد ساختار سازمانی گروهد شرح وظایف گروهد مسئولیت ها و اختیارات و وظایف هر یک از نقش های تعریف شده در گروهد نحوه فعالیت گروه. در انتهای آیین نامهد "ضوابط برگازاری جلساات" برای مشخص کردن مدت و فاصله زمانی برگزاری جلساتد نحوه رسمیت یافتن جلساتد ت وی  و ت میم گیری در حاوزه وظاایفتدوین می گردد.

 

 (Learning Effectiveness) اثربخشی آموزش

اثربخشی آموزشی نوعی ارزیابی سیستماتیک است که نشان می دهد اقدامات مربوط به آموزش1 تا چه اندازه اختلاف قابل مشااهدهدر دانش و رفتار فراگیران ایجاد کرده و چه مقدار از اهداف بهبود عملکرد سازمان و کارکنانش حاصل شده است.

 

 (Clinical Effectiveness) اثربخشی بالینی

اثربخشای  پروس یجرها و اق دامات درم انی در رس یدن ب ه اه داف درماانی  از دو دی دگاه س نجیده م ی ش ود: 1( اث ربخش ب ودن اقدامات/مراقبت های درمانی و 2( اثربخش بودن شیوه اجرای اقدامات /مراقبت ها. بدین معنی که هم باید پروسیجر و اقدام درماانی  انتخاب شده برای آن بیمار موثر باشند و هم به درستی و کمال اجرا شود یعنی در مجموعد میزان موفقیات  در رسایدن  باه  اهاداف  درمانی بیمار را اثربخشی بالینی می نامند.

 

 (Qualification Approval) احراز صلاحیت

تایید نمودن فردی که آگاهید ویژگی هاد مهارت و یا تجربه مورد نیاز برای شغل یا سمتی را دارا باشد. 

 

                                                           

 


 (Organizational Relationships) ارتباطات سازمانی

منظور ارتباط براساس سلسله مرات  سازمانی و منطبق بر چارت سازمانی است .هدف از این ناوع ارتبااطد راهنماایید آگااه کاردندهدایتد ارزیابی و دستوردهی به سطوح پایین تر درباره اهداف و سیاست های سازمانی و عرضه اطلاعات به سطوح بالاتر ساازمانی ازسمت پایین سازمان همچنین ارائه گزارش پیشرفتد پیشنهادات و توضیحاتد تقاضا برای کمک و ت میم گیری است  .

 

اطلاعات پردازش شده (processed data)

 اطلاعات/داده های پردازش شدهد مح ول فرآیند پردازش داده ها/اطلاعات هستندد پردازش به ق د رسیدن به یکی یا چناد ماوردهدف انجام می شود. از قبیل اطمینان از پاک و صحیح و کافی بودن داده ها/اطلاعاتد مرت  ساازی داده ها/اطلاعاات در مجموعاههای مختلفد کاستن از داده های جزئی برای رسیدن به نکات اصلید تجمیع و درهم کرد داده ها/اطلاعات برای بدست آوردن جنبه های جدیدی از وقایع و پدیده هاد گردآوری و سازمان دهی و تحلیلد و تفسیر و نمایش داده ها/اطلاعاتد گزارش دهی مناسا  دادهها/اطلاعات و طبقه بندی داده ها به گروه ها و طبقات مختلف

 

 (Corrective Action) اقدام اصلاحی

گام ها/اقدام هایی است برای از بین بردن علل عدم انطباق ها/خطاهای بالفعل )اتفاق افتاده( به منظور جلوگیری از وقوع مجدد آنها.

 

 (Preventive action) اقدام پیشگیرانه

اقدامی است برای رفع علل عدم انطباق ها یا خطاهای بالقوه )خطاهایی که توانایی به فعالیت رسایدن را داردد ولای فعالا رد نادادهاست(. در صورتی که پیش از بروز خطاد آن را شناسایی و پیش بینی نموده و تدابیر لازم بارای جلاوگیری از باروز آن طرحریازی وعلل رد دادن خطا شناسایی و حذف گردد در این صورت اقدام پیشگیرانه انجام شده است.

 

 (Assessment) ارزیابی

فرایندی است سیستماتیک برای تعیین ویژگی هاد معیارها یا اهداف مورد انتظار و گارد آوری اطلاعاات از مناابع مختلافد تفسایر وتحلیل آند به منظور درک وضعیت یا ویژگی یا روند فعالیت یک پدیده .هرگاه نتایج ارزیاابی باعاب بهباود یاا پیشارفت در ساازمانگردد می توان آن ارزیابی را موثر تلقی نمود.

 

 (Correction) اصلاح

به اقدام فوری و سطحی برای برطرف کردن یک عدم انطباق یا خطای اتفاق افتاده گفته می شود که در لحظه آن عدم انطباق/ خطا ازبین می رود اما این اقدام باعب جلوگیری از تکرار خطا نمی شود .

 

 (Service User Property /Customer Property) اموال گیرنده خدمت

عبارت است از هر گونه ابزارد لوازم م رفی و غیرم رفید تجهیزاتد سخت افزار یا نرم افزارد دارود سوابق درمانی و غیردرمانی اعام ازکاغذی یا الکترونیکی یا مغناطیسید بافت و نمونه های آزمایشگاهی که گیرنده خدمت مالک آن است. اموال گیرنده خاد مت شاامل  اموال معنوی )اطلاعات و اسرار بیمار و... ( و مواردی مانند جسد و نوزاد نیز می شود .

 

 (Quality Improvement Program) برنامه بهبود کیفیت

مستندی است به صورت یک برنامه اجرایی با فعالیت هاد زمانبندید منابع و مجریان مشخص به منظور دستیابی به هادف کیفیتای  معین. برنامه بهبود کیفیت باید پایش و ارزیابی شود .

 

 (Action Plan) برنامه عملیاتی

مستندی است شامل مجموعه فعالیتها و اقدامات زمانبندی شده )معمولا در بازه زمانی یک سال( برای دستیابی باه  اهاد اف عینای  در راستای به اجرا درآوردن ت میمات استراتژیک با بهترین استفاده از منابع موجود )منابع انسانید فیزیکید ماالی و اطلاعااتی(. درتدوین برنامه عملیاتید امکان در نظر گرفتن تحولات محیطی و اعمال اصلاحات لازم به شرط اینکه اهداف تعیین شده حاصل شودد وجود دارد.

 

 (Quality Improvement) بهبود کیفیت

بهبود2 مجموعه ای از فعالیت هایی است که سازمان برای افزایش مرغوبیت عملکرد خود/ کس  نتایج بهتر انجام مای دهاد. بهباودکیفیت را می توان با استفاده از یک فعالیت واحد و یا مجموعه ای از فعالیت ها به دست آورد.

 

                                                           

 


به اشتراک گذاری آموخته ها (Shared Learning)

توزیااع و بهره بااردارى از آموخته ها براى حل مطلوب تر مسایل نساابت باه گذشاته و ابازاری بارای بهباود تواناایی افاراد یاکگروه/تیم به منظور همکاری با یکدیگر در بهینه سازی نتایج درمانی برای بیماران اسات. باه اشاتراک گاذاری آموختاه هاا نیازمنادتعاملات داوطلبانااه میان متخ  ان و کارکناند در قال  وجوه مشترک سازمانى و با در نظر گرفتن هنجارهااى اخلاقاىد عاادات ورفتارهاى ویژه اساات . 

 

 (Monitoring) پایش

مشاهده و نظارت منظم بر فعالیت های در حال اجرا در مراحل یا زمان های مختلف برای اطمینان از اینکه در دوره زمانی و بر طبق برنامه مشخص انجام می گیرند. پایش یک برنامه یا فرایندد به تنهایی نمی تواند نشان دهنده دستیابی به هدف تعیین شده باشد.

 

  (Essential Equipment) تجهیزات ضروری

تجهیزاتی که بر حس  استانداردها یا ابلاغیه های وزارت بهداشتد درمان و آموزش پزشکی و یا برآوردهای تخ  ی بیمارساتان هاا برای ارائه خدمت مشخصد در مکان مشخص الزامی تعیین شده است.

 

  (Analysis) تحلیل

تحلیل در حوزه های اجتماعی دارای 3 مرحله اساسی و یک مرحله تکمیلی است. مراحال اساسای عبارتناد از: توصایف د تفسایر د تبیین و مرحله تکمیلی مدلسازی نام دارد که بر اساس یافته های سه مرحله پیشین انجام مای شاود. انتظاار مای رود در فراینادتحلیلد چرایی و چگونگی یک پدیده/وضعیت/مشکل و معنای اطلاعات بدست آمده تشریح شود و گزینه/گزیناه هاای پیشانهادی وبهتر ارائه گردد.

 

                                                           

 

 

  (Facilities) تسهیلات

عبارت است از مکاند وسایل رفاهی و یا تجهیزاتی که برای هدف مشخ ی عرضه می شوند. تسهیلات در معنای عام شاامل دارایایها دائمید نیمه دائمید یا موقت بازرگانی یا صنعتی استد مانند ساختماند زمیند یا ساختار که برای به انجام رساندن یاک یاا چنادفعالیت یا وظیفه خاص ساخته شده یا ن   شده اند.

 

 (Staff Arrangement) جریان شفاف اطلاعات

جریان اطلاعات فرایندی است که در طول آند اطلاعات از یک منبع تولید کننده به م رف کننده منتقل می شود. 

کارکنان باید از ت میم های اتخاذ شده توسط مدیران مطلع باشند .شفافیت به سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیتهای سازمان اشاره می کند و شاخ ی برای نشان دادن توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیحد روشند به موقع و در دسترس است.

 

 7(Compensation or Remuneration) جبران خدمت

به هر نوع پرداختی اعم از نقدی و غیر نقدی اطلاق می شود که براساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و سطوح مختلف شغلی هر سازمان در قبال انجام وظایف محوله در مدت زمان معین برقرار می گردد.

 

 (Staff Arrangement) چینش نیروی انسانی

نحوه به کار گماردن افراد با توجه به ویژگی ها و شایستگی هایشان در جایگاه مناس  در تیم مناس  برای تحقق هدف یا ماموریاتمشخص. به عبارت دیگر افراد در یک واحد/سازمان با در نظر گرفتن توانمندی هایشان به نحوی سازماندهی شاده و تعیاین وظیفاهمی شوند که آن واحد/سازمان بتواند پاسخگوی انتظارت تعیین شده باشد.

 (Risk) خطر

احتمال اینکه یک مادهد فعالیت یا فرایند به چه میزان آسی 8 وارد می کند .آسای  مای تواناد ب اورت نااقص م ادومیت و یااکامل)اتلافباشد.

                                                           

 

7 -  اصطلاح Compensation به عنوان جبران خدمت در کشور آمریکا رواج دارد اما در سایر کشورها و متون مرتبطد این اصاطلاح تحات عناوان Remuneration به کار می رود.

8- Damage

 

 (Policy & Procedure) خط مشی و روش

مجموعه ای از سیاست ها/اصول منتخ  سازمان در یک موضوع مشخص همراه باا روش انجاام کاار اتخااذ شاده بارای اجارای آن

سیاست ها می باشد. خط مشی و روش مساتندی اسات کاه حاداقل شاامل عناواند بیانیاه سیاسات/خط مشاید دامناهد تعااریفد منابع/مراجعد فرد پاسخگو و نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روشد شیوه انجام کار ب ورت گام به گام همراه با مسائولد زماان ومکان اجرا می باشد.

 

 (Instruction) دستورالعمل

مستندی است برای نشان دادن گام های دقیق انجام یک کار به ترتی  اجرای آن با مشخص کردن مسئول انجاام. دساتورالعمل بااجزئیات بیشتری نسبت به روش اجرایید شیوه و ترتی  انجام یک کار فنی را نشان مای دهاد و مای تواناد ب اورت نوشاتاری و یاات ویری باشد .

 

 (Stakeholders) ذینفعان

ذینفع )ذیربط( سازماند افراد یا گروه اجتماعی یا سازمانی که تحت تاثیر اقدامات سازمان قرار می گیرند و یا روی فعالیت های سازمان تاثیر می گذارند .

ذینفعان )ذیربطان( داخلید گروه های داخل سازمان یا افرادی هستند که مستقیما در درون سازمان کار می کنند.

ذینفعان )ذیربطان( خارجید گروه های خارج سازمانی یا افرادی هستند که مستقیما درون سازمان کار نمی کنند ولی تحت تاثیر ت میم های سازمان قرار گرفته یا بر ت میم های سازمان اثر می گذارند. مانند مشتریاند سازمان بالادست و... 

 

 (Key Stakeholders) ذینفعان کلیدی

گروهی از ذینفعان سازمان که در پیامد نهایی فعالیت های سازمان تاثیرگذار هستندد سازمان تمایل به افزایش ارتبااط پویاا باا آنهاادارد و نقش استراتژیک برای سازمان داشته امکان جایگزینی آنها براحتی وجود ندارد .از قبیل کارکناند سازمان هاای سیاساتگذار وحاکمیتید سهامداراند تامین کنندگان مالی.

                                                                                                                                                                                                  

  

 (Procedure) روش اجرایی

مراحل گام به گام انجام فعالیت ها یا شیوه اجرای کار برای به پایان رساندن یک وظیفه است کاه در ساازماند مشاخص و متاداولبوده و با نظم تعیین شده و بطور صحیح توسط افراد مرتبط اجرا می شود    .

 

 (Documented Procedure) روش اجرایی مدون

زمانی که روش اجرایی متداول در سازماند به دلیل اهمیت موضوع و یا به ق د افزایش هماهنگی و یا پاسخ به الزام مطرح شاده دراستاندارد مکتوب گردیده و در اختیار همه افراد مرتبطد قرار گیرد تا مطابق آن عمل نمایندد "روش اجرایی مدون" نامیده می شاود.

یک روش اجرایی مدوند مستندی است که حداقل شامل عنواند هدفد دامنهد تعاریفد منابع/مراجعد مسئولیت ها و اختیاراتد شیوه انجام کار)چه فعالیتید چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود( و مستندات مرتبط می باشد.

 

 (Infrastructure) زیرساخت

شامل تسهیلاتد تجهیزاتد تکنولوژی ها (سخت افزاری یا نرم افزاری) و سرویس های نگهدارنده ای است که سازمان نیاز دارد.

 

 (Record/Records) سابقه/سوابق

نوعی از مستندات است که نشان دهنده انجام فعالیتد نتایج بدست آمدهد خروجی ها/مح ول فرایندد اجرای وظایف و مانند این می باشد. مانند سوابق کارکناند سوابق پایش فرایندهاد سوابق فعالیت های پژوهشی و... 

 

  (Maximum inventory) سقف موجودی

بالاترین مقدار کالا در انبار است که نگهداری بیش از آن مقدارد مقرون ب رفه نمی باشد هر وقت مقدار موجودی برای هار جنساید از این حد بیشتر شود این امر بررسی و علت آن گزارش می شود و در صورت لازوم اقادامات اصالاحی صاورت مای پاذیرد. ساقفموجودی ارتباط مستقیم به اندازه سفارش دارد و فسادپذیری کالا در مدت م رف می بایست در نظر گرفته شود. ایان اصاطلاح دربرخی منابع تحت عنوان حداکثر موجودی آورده شده است.  فرمول محاسبه سقف موجودی عبارت است از:

حداقل مدت تحویل)روز * حداقل م رف روزانه. میزان سفارش مجدد + نقطه سفارش =  حداکثرموجودی

اصطلاح حداکثر موجودی نیز به عنوان سقف موجودی

 

 (Strategic Document) سند استراتژیک

مجموعه ای از مستندات مربوط به مطالعات سازمانید شیوه تعیین استراتژی هاد استراتژی های منتخ د برنامه های عملیااتی بارایرسیدن به اهداف استراتژیک و پیوست های برنامه ریزی استراتژیک می باشد.

 

 (Main Policies) سیاست های اصلی

عباراتی است که جهت گیری هاد روال کاری و اولویت های بیمارستان را برای اجرای منسجم وظایف تعیین شده نشان می دهد که توسط تیم حاکمیتی تهیهد ت وی  و ابلاغ می گردد.

 

 (Indicator) شاخص

توصیف کمی است که برای بیان دقیق یک وضعیتد تغییرات یک پدیدهد ردگیری پیشرفت برنامه در رسیدن به نتایج مشخص و یااارزیابی عملکرد بکار رفته و یک راهنما برای ت میم گیری مدیریتی محسوب می شود. شاخص در برخی از منابع فارسای باا عناواننماگر نیز معرفی شده است و می تواند در ابعاد مختلف اثربخشید ایمن اید کاارآیی د رضاایتمندید عادالت و بشردوساتی در سطوح مختلف ورودید خروجید فرایندید پیامدی و یا برنامه ای تعریف و اندازه گیری شود.

 (Program Indicators) شاخصهای برنامه ای

نشان دهنده تغییرات یا پیشرفت یک برنامه در دستیابی به هدف تعیین شده آن است. 

 

                                                           


 (Performance Indicators) شاخصهای عملکردی

شاخص های عملکردی هر واحد یا سازمان نشان میدهد که تا چه حد اهداف عینی راه اندازی واحد/سازمان در بازه زمانی مشخصد حاصل شده است. این دسته از شاخص ها شامال پیامادها بوده و معمولا باه عناوان شااخصهاای ارزشایابی اساتفاده مای شاوند.

شاخصهای عملکردی مترادف کیفیت نیستند ولی می توانند نماینده آن باشند.

 

 (Treatment or Care Plan) طرح درمان یا مراقبت

سندی اخت اصی برای هر بیمار است که اطلاعاتی در مورد تشخیص های مطرحد نوع خدمات)مراقبتید درمانی و تشخی ی(د نتاایجو شاخص های پیشرفت درمان با توجه به ارزیابی بیمار و نیازهای وی به ارائه دهندگان خدمت عرضاه مای کناد. طارح درماان یاامراقبتد در صورت امکان با دخیل کردن بیمار و خانواده اش و رعایت ترجیحات آنها تدوین می گردد.

 

عامل خطرآفرین (Hazard)

هر گونه منبع یا وضعیتی که دارای پتانسیل آسی  رساندن به صورت جراحت یا بیماری یا مرگ انساند صدمه به دارایی ها و اموالد آسی  رساندن به محیط یا ترکیبی از این موارد می باشد.

 

 (Performance) عملکرد/انجامش

عبارت است از مجموعه کار انجام شده و نتیجه بدست آمده از آن یا به اتمام رساندن کار یا وظیفه منطبق با استانداردها/انتظارات از پیش تعیین شده از نظر صحتد کامل بودند هزینه و سرعت.

 

  (Core Processes) فرایندهای اصلی

فرایند مجموعه ای از فعالیت های متوالی و مرتبط به هم است که برای تولید مح ول یا ارائه خدمت یا دساتیابی باه نتاایج برناماهریزی شده انجام می گیردد شروع و خاتمه مشخص داشتهد با تعریف ورودی ها و خروجی های آن و تعیین متولی و صاحبان فرایندد ساختار شفافی برای عملکرد ارائه می کند و به شکل افقی در سازمان جریاان دارد. فراینادهای ساازمانی در ساه گاروه فراینادهایاصلید پشتیبانی و مدیریتی قرار می گیرند. فرایندهای اصلی فلسفه وجودی یک سازمان یا واحد را نشان دادهد با مشاتری اصالی در ارتباط بوده و ایجاد ارزش افزوده می کند .هر یک از گام های فرایندهای اصلی می تواند شامل یک یا چند فرایند فرعی باشد.

فلوچارت (Flowchart)

نموداری است که توالی منطقی اقدامات دخیل در فرآیند سیستم یا فعالیت های پیچیده را نشان می دهد. از فلوچارت/ روندنما برای موارد مختلفی استفاده می شود از قبیل: مستندسازی فرآیند یعنی ت ویرسازی گام به گام آن برای رسیدن به فهم مشترک از فرآیندد ممیزی فرآیندد نگاشت الگوریتم های کامپیوترید استاندارد سازید یا یافتن حوزه های نیازمند بهبود در فرآیند.

   

کارشناس خبره (Expert)

فردی که در موضوع مورد نظر از آگاهید مهارت و تجربه حرفه ای بالایی برخوردار بوده و توان کشف واقعیت هاد ارائه راه حل بارایمشکلات و درک وضعیت مربوط را دارد.

 

 (Service User) گیرنده خدمت

اصطلاحی است که در خدمات اجتماعی و سلامت به جای واژه "مشتری" به کار می رود و منظور فردی است که به عنوان بیمار یااکاربرد خدمات و مراقبت های اجتماعی یا سلامت را دریافت می کند.

 

 (Document/Documents)مستند/مستندات

نوشتهد ت ویرد فیلم یا صوتی است که به ق د ارائه اطلاعات برای انجام وظایفد ثبت داده هاای عملکاردی ساازماند انتشاار داناشسازمانید شواهدی برای تعیین انطباق مح ول/پیامد بدست آمده با ویژگی های طرحریزی شده تهیه می شاود. مساتند مای توانادب ورت کاغذید الکترونیکید نوری یا مغناطیسی باشد.

 

  (Supplies)ملزومات

اقلام م رفی پر استفاده که معمولا عمر کوتاه تری از تجهیزات و دستگاه ها داشته و برای استفاده مکرر نگهداری می شوند. ممیزی بالینی (Clinical Audit)

بررسی سیستماتیک فرایندهای تشخیص و درمان و پیامدهای درمان و نحوه اساتفاده از مناابع و کیفیات زنادگی باه ق اد بهباودکیفیت مراقبت را ممیزی بالینی می گویند. ممیزی بالینی روشی خوب برای بازنگری عملکرد باالینی در مقایساه باا اساتانداردهایتوافق شده است.

 

نتایج تهدیدآمیز (Panic Value)  

شامل نتایج آزمایش هایی است که خارج از محدوده طبیعی بوده و می توانند تهدید کننده حیات بیمار باشند و باید فاورا " و از هارطریق ممکن به اطلاع پزشک معالج برسد. در برخی منابع تحت عنوان "موارد بحرانی آزمایشگاهی" نیز ترجمه شده است.

 

 (Organizational Chart/Organogram) نمودار سازمانی

نمایش ت ویری از ساختار داخلی سازمان است که ارتباطات ساختاری بین جایگاه های مختلف سازمانی و یاا مشااغل را بیاان مایکند و نمادی برای نشان دادن مسیرهای گزارش گیری و گزارش دهی و  سلسله مرات  دستوردهی و دستورپذیری است.

 

 (Order Point) نقطه سفارش

سطحی از موجودی است که جوابگوی "نیاز سازمان" در دوره انتظار برای تامین مجدد می باشدد یعنی وقتی مقدار موجودی به این نقطه برسد سازمان باید برای سفارش مجدد کالا اقدام نماید و تا زمانی کاه سفارشاات جدیاد دریافات نشاده اسات ساازمان دارایموجودی کافی بوده و کمبود کالا رد نمی دهد. 

 

 (Safety Stock) نقطه کف

میزان اضافه موجودی انبار برای جلوگیری از کمبودهای احتمالی در زمان انتظار جهات دریافات کاالا مای باشاد و موجاودی را درمقابل افزایش غیر منتظره تقاضا یا مدت تقاضا بیمه می کند. معمولا ذخیره احتیاطی 10% م رف کل سالانه استد وقتی موجاودیکالایی به این سطح می رسد این امر گزارش می شود و سوابق بررسی شده و در صورت نیاز سیستم بازنگری موجودی اصالاح مایشود. در برخی از منابع از اصطلاحات معادل آن تحت عناوین ذخیره اطمیناند حداقل موجاودید ذخیاره احتیااطی اساتفاده شادهاست.

 

مطالب مشابه :


نظرات :


 نام:
 * نظر: