منشور حقوق کارمندان


 

 

 

 

 

 

 

 منشور حقوق کارمندان

 
1:حق مصونیت از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

 

2:حق داشتن امنیت برای ادعای وظائف شغلی اعم از امنیت مالی، جانی، شغلی.

 

3:حق حمایت، مساعدت قضائی از سوی مسئولین، در مواردی که بعلت انجام وظائف شغلی موردپیگرد قرار می گیرند.

 

4:حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود و حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع و قانون.

 

5: حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال درتصمیم گیری ها در حدود وظائف.

 

6: حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین و کارکنان و مأموران دولتی، بازرسان،بیماران و همراهان ایشان.

 

7: بر اساس ماده  607قانون تمرد نسبت به مأمورین دولتی حتک حرمت به اشخاص، پرسنل بیمارستان در قبال تهدید و توهین به افراد از طرف قانون حمایت می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات :


 نام:
 * نظر: